12.01.2009 г.                 Регистрация на „Алфа Енерджи Девня”  ЕООД

27.12.2010 г.                  Преобразуване на Дружеството в Дружество с ограничена отговорност
                                        и промяна на фирменото наименование от„Алфа Енерджи Девня” ЕООД
                                        на "Соларпро-С" ООД
06.07.2012 г.                Промяна на фирменото наименование от "Соларпро - С" ООД
                                      на "Девел Проджектс" ООД
История
WEB Design Камен Велчев a.k.a. FearMe                                                                               Copyright © DEVEL Projects 2012-2013